Altres assessoraments

Altres assessoraments

Altres assessoraments a Mercats Municipals

 • Plans de Manteniment i conservació general, preventiu i tècnic-legal
  • Estructural de l’edifici i de l’obra civil,
  • De la baixa i mitja tensió (BT i MT)
  • Dels equips de climatització
  • Dels sistemes col·lectius de Fred Industrial (fred positiu i negatiu)
   • Manteniment preventius, correctius i tècnic-legal de la CFI
   • Sistemes de control per al repartiment de la despesa
   • Sistemes d’avis d’incidències en el sistema de conservació/congelació
   • Pla de contingència: mesures tècniques, humanes i organitzatives per a garantir que no es trenqui la cadena de fred en cas de fallida del sistema
  • Dels aparells elevadors
  • De les portes automàtiques
  • Dels sistemes de PCI (protecció contra incendis)
  • Suport en les certificacions (OCA’s)
  • Inventariat d’instal·lacions i equips per planificar els fons d’amortització.
  • Control del consum elèctric, dels equips de fred positiu i negatiu, dels equips de climatització, dels sistemes de subministrament d’aigua, etc.
 • Pla i registre de la higiene i la neteja
 • Plans d’estalvi energètic pels Mercats Municipals
  • Assessorament en la implantació i/o canvi de tecnologia per garantir l’estalvi (equips d’il·luminació, analitzadors de xarxa, autòmats de control, gestió de l’energia reactiva, ús responsable dels espais per a l’estalvi)
  • Climatització i Fred industrial
 • Seguretat alimentària:
  • Pla de control de l’aigua
  • Pla d’higiene, neteja i desinfecció
  • Pla de control de plagues i altres animals
  • Pla de formació i capacitació del personal
  • en Seguretat Alimentària
  • Pla de control de proveïdors i requisits de
  • la matèria
  • Pla de traçabilitat
  • Pla de control de manteniment i
  • assistència de temperatura.
 • Personal i sistemes de seguretat.
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Pla d’autoprotecció i evacuació de riscos en cas d’emergència.
 • Base de dades de contactes, industrials i proveïdors del sector
 • Gestió econòmica
consultoria
Idioma »