Actuacions de neteja i desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública

Actuacions de neteja i desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública


En espais de major concurrència és recomanable que s’intensifiquin els procediments de desinfeccions periòdiques en instal·lacions (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.)

NETEJA

Es poden utilitzar detergents tensioactius habituals, s’han d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta

DESINFECCIÓ

Els productes han d’estar inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides o en aquesta llista de productes viricides autoritzats. Els lleixius també es poden utilitzar encara que no estiguin en els registres.

EMPRESES I ENTITATS QUE REALITZEN SERVEIS DE DESINFECCIÓ

Aquestes empreses estan en el Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB O ROESP) (clicar, descarregar excel i buscar l’empresa)

PERSONAL QUE REALITZI TRACTAMENTS DE DESINFECCIÓ

Els productes d’ús de desinfecció només el poden utilitzar PERSONAL PROFESSIONAL ESPECIALITZAT segons preveu el Reial Decret 830/210 de 25 de Juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzat tractaments amb biocides.

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

salutweb.gencat.cat

 

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram


Idioma »